OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

ZASADY REKRUTACJI DO SPK W BERNIE

1. Nabór prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości (strona internetowa).

2. O terminie rekrutacji rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba miejsc - maksymalnie 25 uczniów w klasie.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest przedłożenie zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły lokalnej lub szkoły europejskiej (międzynarodowej).
(Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

5. Dzieci przyjeżdżające z Polski przyjmowane są do klasy, do której otrzymały promocję (zgodnie ze świadectwem).

6. Pozostałe dzieci przyjmowane są do klasy odpowiadającej poziomowi wiedzy oraz znajomości języka polskiego (na podstawie testu).

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania dzieci do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie. Nabór trwa od 1 kwietnia 2018 r. do 26 września 2018r.
Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres mailowy Pani Kierownik: berno@orpeg.pl lub dostarczać osobiście do szkoły, w każdą środę (kiedy odbywają się lekcje) w godz. 13:30- 19:00, Berno, Segantinistrasse 26A.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w roku kalendarzowym 2018 kończą 7 lat i te właśnie mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej. Dzieci, które w tym roku kończą 6 rok życia mogą być przyjęte do klasy pierwszej, na wniosek rodziców jeśli:
- realizowały obowiązek przedszkolny na terenie Polski w roku szkolnym 2017/2018 lub
- posiadają opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o osiągniętej gotowości szkolnej (Ustawa o systemie oświaty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60] , Art. 15.2 , Art. 16.1 oraz Art. 16. 1a).
- na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie szwajcarskim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

WSZYSTKIE FORMULARZE DO POBRANIA SĄ W AKTUALNOŚCIACH