REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY TRWA!!

Szanowni Państwo, nabór na nowy rok szkolny tj. 2018/2019 rozpoczyna się już 1 kwietnia i trwać będzie do 26 września 2018 r.
Zachęcamy Państwa do wypełniania formularzy zgłoszeniowych ( do pobrania poniżej), wszystkich ważnych załączników i przesyłania ich na adres mailowy Kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, pani Mileny Drews : milena.drews@orpeg.pl.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w roku kalendarzowym 2018 kończą 7 lat i te właśnie mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej. Dzieci, które w tym roku kończą 6 rok życia mogą być przyjęte do klasy pierwszej, na wniosek rodziców jeśli:
- realizowały obowiązek przedszkolny na terenie Polski w roku szkolnym 2017/2018 lub
- posiadają opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o osiągniętej gotowości szkolnej (Ustawa o systemie oświaty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60] , Art. 15.2 , Art. 16.1 oraz Art. 16. 1a)
- na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie szwajcarskim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ UCZNIÓW STARSZYCH KLAS!