Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w Bernie

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w Bernie.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Truszczyński.
 • E-mail: berno@orpeg.pl
 • Telefon: +41 76 626 04 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Adres: ul. Kielecka 43
  02-530 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 622 37 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe Szkoły Polskiej im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie:

tel. +41 76 626 04 86

Segantinistrasse 26A, 3006 Berno

e-mail: berno@orpeg.pl

Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie mieści się w budynku Centrum Parafialnego Bruder Klaus. Do wejścia prowadzi chodnik.  W budynku dostępna jest winda. Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.