Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO SP W BERNIE

1. Nabór prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę na stronie internetowej.

2. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba miejsc – maksymalnie 25 uczniów w klasie.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest spełnianie przez nie obowiązku szkolnego i przedłożenie zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły lokalnej lub międzynarodowej szkoły europejskiej. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

4. Dzieci przyjeżdżające z Polski przyjmowane są do klasy, do której otrzymały promocję (zgodnie ze świadectwem).

5. Pozostałe dzieci przyjmowane są do klasy odpowiadającej poziomowi wiedzy oraz znajomości języka polskiego (na podstawie testu).

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapraszamy do naszej szkoły! Nabór trwa od 20 kwietnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres mailowy: berno@orpeg.pl. Można również przekazać je osobiście Pani Sylwii Truszczyńskiej, dyrektor szkoły.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w roku kalendarzowym 2024 kończą 7 lat (rocznik 2017).

Zgodnie z art. 25a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w szkołach polskich mogą być organizowane oddziały dziecięce dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, umożliwiające naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych. Oddziały dziecięce mogą być organizowane dla dzieci w tym samym wieku albo dla dzieci w różnym wieku. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w oddziale dziecięcym są prowadzone, jeżeli oddział liczy co najmniej 7 dzieci. Liczba dzieci w grupie oddziału dziecięcego wynosi nie więcej niż 20.

W załącznikach poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z przyjęciem dziecka do Szkoły Polskiej. Formularze należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Do pobrania