Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE Szkoła Polska im. Aleksandra Ładosia przy Ambasadzie RP w BERNIE

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO SP W BERNIE

1. Nabór prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę na stronie internetowej.

2. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba miejsc – maksymalnie 25 uczniów w klasie.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest spełnianie przez nie obowiązku szkolnego i przedłożenie zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły lokalnej lub międzynarodowej szkoły europejskiej.
(Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

4. Dzieci przyjeżdżające z Polski przyjmowane są do klasy, do której otrzymały promocję (zgodnie ze świadectwem).

5. Pozostałe dzieci przyjmowane są do klasy odpowiadającej poziomowi wiedzy oraz znajomości języka polskiego (na podstawie testu).

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapraszamy do naszej szkoły! Nabór trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres mailowy: berno@orpeg.pl lub sylwia.truszczynski@gmx.ch. Można również przekazać je osobiście P. Sylwii Truszczyńskiej, kierownikowi szkoły.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w roku kalendarzowym 2021 kończą 7 lat. Dzieci, które w tym roku kończą 6 rok życia, na wniosek rodziców mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeśli:
– realizowały obowiązek przedszkolny na terenie Polski w roku szkolnym 2020/2021 lub
– posiadają opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o osiągniętej gotowości szkolnej (Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, Art. 15.2 , Art. 16.1 oraz Art. 16. 1a).
– na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie szwajcarskim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

W załącznikach poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z przyjęciem dziecka do Szkoły Polskiej. Formularze należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć kierownikowi szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.